pomoc | extranet internet creator

Regulamin strony

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

Regulamin strony

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Spis treści

 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 • Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Rozdział 5. Ochrona danych osobowych
 • Rozdział 6. Prawa autorskie
 • Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany regulaminu
 • Rozdział 8. Postanowienia końcowe
 • Dodatkowe informacje o Plikach cookies

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Administrator – extranet Joanna Paździerska z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Wielki Rów 40B, NIP 879-118-34-25, REGON 871179250, e-mail: biuro@extranet.pl, tel. +48 665 590 268;
  • Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://pomoc.extranet.pl;
  • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej;
  • Urządzenie końcowe Użytkownika – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 32 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) wykorzystywane przez Użytkownika;
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Stroną internetową; Pliki cookies zawierają m.in. adres Strony internetowej i czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Charakter prawny Strony internetowej:
  • Strona internetowa jest prowadzona przez Administratora i stanowi jego własność;
  • Strona internetowa ma charakter informacyjny Administratora.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej polegają na:
  • umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej;
  • możliwość wypełniania, osadzonych na Stronie internetowej, formularzy internetowych do realizacji celów w nich określonych;
  • opcjonalna możliwość komentowania wybranych treści Strony internetowej.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest:
  • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi Plików cookies;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy internetowych.
 2. Na Urządzeniu końcowym Użytkownika Strona internetowa zamieszcza Pliki cookies.
 3. Podmiotem uzyskującym dostęp do Plików cookies jest Administrator. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie dokonywać logowania.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 6. Załącznikiem do Regulaminu jest dokument pt. „Dodatkowe informacje o Plikach cookies”.
 7. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:
  • stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
  • Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług świadczonych przez Administratora wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej oznacza rozwiązanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Strony internetowej, bez podania przyczyn.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy co następuje.

Administratorem danych osobowych jest extranet Joanna Paździerska z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Wielki Rów 40B, NIP 879-118-34-25, REGON 871179250, e-mail: biuro@extranet.pl, tel. +48 665 590 268.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: Dominik Raś, e-mail: iod@extranet.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu rozwiązania umowy;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. na podstawie zgody wyrażanej przy konkretnych formularzach internetowych do celów i przez okres w nich określonych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora w celu zapewnienia poprawności działania Strony internetowej, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu pozyskania danych;
  przetwarzanie dotyczy adresu IP oraz adresu e-mail (w przypadku możliwości komentowania treści).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kategorie danych osobowych obejmują adres IP, adres e-mail oraz inne dane osobowe wymienione każdorazowo przy poszczególnych formularzach internetowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych w poszczególnych formularzach internetowych uniemożliwia osiągnięcie celu w nich określonych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione powyżej (pkt 1-6) można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty rozsyłające korespondencję elektroniczną).

Rozdział 6. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczone na Stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez Użytkowników z opublikowanych treści, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Administratora.
  Przy czym oznaczone na Stronie internetowej treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, nie można wykorzystywać bez uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany regulaminu

 1. Wszelkie sprawy dotyczące Strony internetowej powinny być przesyłane pod adres: biuro@extranet.pl.
 2. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej w przypadku zgłoszenia ich przez Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie internetowej nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Toruń, 13 września 2018 r., ostatnia aktualizacja: 3 luty 2020 r.

 

Załącznik do Regulaminu strony internetowej pomoc.extranet.pl

Dodatkowe informacje o Plikach cookies

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” Pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 • „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” Pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje "wydajnościowe" pliki cookies wyłącznie dla celów badania oglądalności i sposobu korzystania ze strony internetowej - pliki przesyłane są do firmy Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (domeny do których wysyłane są ciasteczka: googletagmanager.com, gstatic.com, google.com).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat Plików cookies można uzyskać np.:

 • na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl;
 • na stronie polskiej Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie;
 • na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.